نبود قانون فرزند خواندگی در افغانستان؛ وضعیت مبهم کودکانی که به فرزندی خوانده می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبود قانون فرزند خواندگی در افغانستان؛ وضعیت مبهم کودکانی که به فرزندی خوانده می‌شوند

در افغانستان وضعیت حقوقی کودکانی که پدرمادرشان آنها را به فرزندی می‌دهند، مبهم است. هنوز قانونی در مورد فرزندخواندگی وجود ندارد. تنها قانون در مورد سرپرستی اطفال یتیم است که چهار سال پیش به تصویب پارلمان افغانستان رسید. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.