غنی‌ترین آرشیو سینمایی افغانستان دیجیتال می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غنی‌ترین آرشیو سینمایی افغانستان دیجیتال می‌شود

اداره افغان فیلم، دیجیتال کردن آرشیوش را آغاز کرده. این سازمان سینمایی یکی از غنی‌ترین آرشیوهای سینمایی افغانستان را در اختیار دارد. مسئولان افغان‌فیلم می‌گویند با دیجیتالی کردن آرشیو، بخشی از تاریخ مصور افغانستان از نابودی نجات پیدا می کند. کریم حیدری از کابل گزارش می‌دهد.