گفت و گو با یکی از افغان‌هایی که در لشکر فاطمیون در سوریه جنگیده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با یکی از افغان‌هایی که در لشکر فاطمیون در سوریه جنگیده است

یکی از افغان‌هایی که پیشتر در لشکر فاطمیون در سوریه جنگیده است به بی‌بی‌سی گفته که دولت ایران همچنان شمار زیادی از افغان‌ها را برای جنگ به سوریه می‌فرستد. ارشاد هنریار خبرنگارمان، پای صحبت محمد عزیز نشسته است.