افغان‌هایی که برا یدفاع از حرم بی‌بی زینب به سوریه رفتند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عضو سابق ارتش افغانستان که به جنگ سوریه رفت

عضو سابق ارتش افغانستان که "برای دفاع از حرم بی‌بی‌ زینب" به جنگ سوریه رفته بود.

موضوعات مرتبط