'آموزش دختران افغان در سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'آموزش دختران افغان در سال‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است'

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که آموزش دختران افغان در سال های اخیر به‌طور چشم گیری کاهش یافته است. در گزارش این نهاد آمده به دلیل ناامنی، نبود کلاسهای درسی، نبود آموزگار و ازدواج زیرسن، نزدیک به دویست و شش هزار دختر از مکتب باز مانده اند.

عالیه رجایی گزارش می‌دهد.