افغانستان برای سلاح سبک مجوز صادر می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان برای سلاح سبک مجوز صادر می‌کند

وزارت داخله افغانستان بعد از دوسال، صدور مجوز حمل سلاح را از سرمی‌گیرد. ویس برمک سرپرست وزارت داخله گفته سلاح‌های مجوزدار فقط برای محافظت شخصی استفاده خواهد شد. در دستور تازه همچنین اعلام شده که تنها برای سلاح‌های سبک مجوز صادر می‌شود.

عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.