نیروهای غیررسمی درگیر جنگ در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای غیررسمی درگیر جنگ در افغانستان

ناتو و دولت افغانستان می‌گویند ۲۲ گروه با بیش از ۵۵ هزار نیرو در افغانستان در حال جنگند. به گفته مقامهای دولتی گروه‌هایی که افغان نیستند از دستور کار مذاکرات صلح خارج هستند. در گزارش اسماعیل شهامت می‌بینیم که تعداد زیاد این گروه‌ها چشم انداز صلح را تیره کرده.