گزارش دو: سه گانه دفاع، داخله، امنیت - اصلاح ساختاری وزارت داخله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش دو: سه گانه دفاع، داخله، امنیت - اصلاح ساختاری وزارت داخله

با بد تر شدن وضعیت امینتی در افغانستان و به خصوص کابل، بسیاری از خود می‌پرسند که آیا واقعا مشکل امنیت در افغانستان راه حلی دارد؟ اصلا نهادهای عریض و طویل نظامی و امنیتی چه می‌کنند؟ بی بی سی فارسی در سه گزارش ویژه به عملکرد وزراتخانه‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت پرداخته. جمال الدین موسوی در دومین گزارش نگاهی کرده به اصلاح ساختاری وزارت داخله افغانستان: