شمار بی‌شمار پناهجویان افغان: فرار از جنگ و بیکاری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمار بی‌شمار پناهجویان افغان: فرار از جنگ و بیکاری

سازمان ملل می گوید که بعد از سوریه، افغانستان بیشترین شمار پناهجوها را در جهان دارد، با دو میلیون و ششصد هزار پناهجو. آریا احمدزی، خبرنگار ما در کابل می‌گوید جنگ و بی‌کاری ماندن را برای بسیاری‌ دشوار کرده‌است. این گزارش را ببینید.