اتاق تجارت افغانستان نگران خروج سرمایه‌گذاران این کشور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتاق تجارت افغانستان نگران خروج سرمایه‌گذاران این کشور

اتاق تجارت افغانستان می‌گوید ناامنی و چشم‌انداز تیره و تار از آینده سیاسی این کشور باعث شده که بیشتر بازرگانهای افغان سرمایه‌شان را به خارج منتقل کنند. به گفته اتاق تجارت افغانستان نرخ بیکاری در دو سال اخیر ۷۰ % افزایش یافته و سبب شده شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، افزایش پیدا کند.

نسرین نوا، گزارش می دهد.