ارزیابی عملکرد مجلس نمایندگان افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارزیابی عملکرد مجلس نمایندگان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان که نزدیک به هشت سال عمر کرده، با چالشهای قانونگذاری سختی رو برو بوده است. این چالشها در مواردی به صف آرایی گسترده در درون مجلس و حتی دو قطبی شدن جامعه منجر شد.

زینب محمدی، خبرنگار ما در کابل گزارش میدهد