انتخاب نسل جوان افغانستان با نسل پیش چقدر متفاوت است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب نسل جوان افغانستان با نسل پیش چقدر متفاوت است

کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که از میان بیش از ۸ میلیون ثبت نام کننده برای انتخابات پارلمانی پیش رو، در حدود ۳ میلیون جوانان ۱۸ تا ۲۳ ساله هستند. در سال ۲۰۰۱ زمانی که رژیم طالبان سقوط کرد و نظام جدید پایه ریزی شد، بسیاری از این جوانان خردسال بودند.

زینب آوین، از کابل گزارش می دهد.