رای‌دهندگان افغان چه انتظاراتی از نامزدهای انتخابات دارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای‌دهندگان افغان چه انتظاراتی از نامزدهای انتخابات دارند

میلیون‌ها رای‌دهنده قرار است تا چند روز دیگر در یکی از حساس‌ترین انتخابات افغانستان رای دهند. انتخاباتی که با تاخیر سه ساله برگزار می‌شود و به عمر حدود هشت ساله مجلس فعلی نمایندگان پایان می‌دهد.

آریا احمدزی از کابل گزارش می دهد.