انتخابات پارلمانی افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمانی افغانستان

تصاویر شما از روند رای‌گیری از شهرهای مختلف افغانستان