ترکیب پارلمان افغانستان چگونه است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترکیب پارلمان افغانستان چگونه است

مجلس شورای ملی در افغانستان از مجلس سنا با ۱۰۲ عضو و مجلس نمایندگان با ۲۵۰ عضو تشکیل می شود. اعضای مجلس نمایندگان با رای مستقیم مردم تعیین می شوند. داود قاریزاده نگاهی کرده به شکل و شمایل پارلمان افغانستان و اینکه چند نفر وارد کارزار انتخاباتی در این کشور پرچالش شده اند.