انتخابات افغانستان: آراء بدون بار کد هم قبول است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات افغانستان: آراء بدون بار کد هم قبول است

کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که آرای بدون بارکد را باطل نمی‌داند. این درحالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی، خواستار باطل شدن این آرا هستند. هشت درصد از مراکز رای‌دهی در روز انتخابات پارلمانی، از دستگاه بیومتریک استفاده نکردند.

نسرین نوا، از کابل گزارش می‌دهد