خشکسالی علت اصلی کاهش شدید کشت خشخاش در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشکسالی علت اصلی کاهش شدید کشت خشخاش در افغانستان

دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، در جدیدترین گزارشش گفته که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به شکلی بی سابقه، کم شده. بر اساس این گزارش زمین های زیر کشت خشخاش نسبت به پارسال، ۶۵ هزار هکتار کاهش یافته و میزان تولید هم از ۹ هزار تن به شش هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.

روئین رهنوش از کابل گزارش می دهد.