دستگیری قوماندان شمشیر؛ طرفداران فرمانده علیپور اعتراض کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگیری 'قوماندان شمشیر'؛ طرفداران فرمانده علیپور اعتراض کردند

صدها نفر از هواداران یک فرمانده محلی که امروز دستگیر شد، در بامیان و کابل، تظاهرات کردند. بر اساس گزارش ها، پلیس در غرب کابل برای متفرق کردن معترضان، از شلیک هوایی و ماشین آب پاش استفاده کرده است. دولت افغانستان، فرمانده علیپور را به سواستفاده از قدرت و آدم ربایی متهم کرده است.

فواد مسیحا گزارش می دهد.