بنیاد آسیا: بیش از ۶۰درصد افغان‌ها معتقدند کشورشان به سمت نادرستی در حرکت است

افغانستان حق نشر عکس Getty Images
Image caption این ارزیابی بر اساس مصاحبه رو در رو با بیشتر از ۱۵ هزار افغان بالاتر از سن ۱۸ سال تهیه شده است

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود نگرانی‌های جدی امنیتی و اوضاع سیاسی، مردم در کل نسبت به کشور شان دیدگاهی ثابت دارند و نسبت به انتخابات خوشبین هستند.

این ارزیابی که براساس مصاحبه رو در رو با بیشتر از ۱۵هزار نفر که بالاتر از ۱۸ سال داشته‌اند تهیه شده و حدود پنجاه درصد شرکت‌کنندگان آن زنان بوده‌اند.

از میان این شرکت کنندگان ۸۰ درصد روستایی و نزدیک به ۲۰ درصد شهری بوده‌اند.

موضوعات بیشتر پرسش‌ها امنیت، انتخابات، حکومتداری، اقتصاد، خدمات اولیه، فساد، جوانان، صلح با طالبان، دسترسی به رسانه‌ها، مهاجرت و نقش زنان و مشارکت سیاسی آنان بوده است.

کشور به چه سمتی در حرکت است؟

در ارزیابی امسال از مردم پرسیده شده که درباره کشورش شان چه فکر می‌کنند؟ که ۶۱.۳ درصد از آنان گفته که کشور شان به سمتی نادرست در حرکت است.

بنیاد آسیا افزوده حدود ۳۲.۸ درصد از مردم کشور نیز معتقدند که کشور شان به سمت درستی در حرکت است و ۵.۶ درصد نیز گفته‌اند که واقعا نمی‌دانند که اوضاع در کشور چگونه است.

بنیاد آسیا افزوده که خوش بینی افغان‌ها در سال ۲۰۱۶ اندکی بیشتر از ۲۹ درصد بود و در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳۲.۸ درصد افزایش یافته این امیدواری در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییری نکرده‌است و ثابت بوده است.

میزان خوشبینی اقوام

نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشان می‌دهد که امیدواری پشتون‌ها در افغانستان به زندگی نسبت به سایر اقوام این کشور بیشتر شده است.

براساس این نظر سنجی پشتون‌ها ۴۳ درصد به زندگی امیدوارند. درحالی که سال قبل امیدواری آنان ۴۱ درصد بود.

خوشبینی تاجیک‌ها به زندگی نیز ۲۸ درصد و از هزاره‌ها و ازبک‌ها ۲۵ درصد بوده است. این یک درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

میزان امیدواری‌ سایر اقوام افغانستان به زندگی نیز از ۳۱ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

دلایل خوشبینی

در این گزارش آمده که ۵۱ درصد به دلیل بهبود امنیت و ۴۷.۹ درصد به دلیل بازسازی، همچنین حدود ۲۹ درصد به دلیل بهبود حکومتداری، حدود ۱۲ درصد به دلیل بهبود رعایت حقوق زنان و بیشتر از ۱۱ درصد نیز به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی به آینده خوشبین هستند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption از میان این شرکت کنندگان ۸۰ درصد روستای و نزدیک به ۲۰ درصد نیز شهری هستند.

دلایل بدبینی

مهمترین دلیل مردم افغانستان برای بدبینی به آینده افغانستان نبود امنیت است. بیشتر از ۷۲ درصد مردم افغانستان نگران وضعیت امینتی هستند.

بیشتر از ۳۷ درصد نیز درباره امنیت فردی خود نگرانی دارند که از این میان ۲۳ درصد کسانی هستند که از بیکاری شکایت دارند.

در این گزارش آمده ۳۳ درصد دیگر نیز از وضعیت حکومتداری شکایت دارند، ۱۴ درصد فساد را عامل ناامیدی شان می‌دادند.

۹ درصد نیز به دلیل نبود زیربنا و خدمات عمومی به ستوه آمده‌اند. دلیل نگرانی نزدیک به ۷ درصد مردم نیز نبود سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.

بیناد آسیا افزوده که اندکی بیشتر از ۴ درصد مردم از وضعیت حقوق بشر شکایت دارند و نزدیک به ۳ درصد نیز از نبود کمک‌های بین‌المللی شاکی‌اند.

در این نظرسنجی آمده که نزدیک به ۱۸ درصد از مردم افغانستان گفته که هیچ چیزی در این کشور به شکل درستش پیش نمی‌رود و نزدیک به ۶ درصد نیز گفته که نمی‌دانند واقعا چه چیز و به چه صورت در جریان است.

براساس این ارزیابی ۴۵ درصد از مردم، نبود خدمات عامه را بزرگترین مشکل در منطقه‌ شان دانسته‌اند. بیشتر از ۲۲ درصد افراد روستایی، آب آشامیدنی و ۲۰ درصد جامعه شهری نیز نبود برق را مشکل عمده خود دانسته‌اند.

بیشتر از ۳۲ درصد جامعه شهری و روستایی بزرگترین مشکل خود شان را جرایم، نبود امنیت و بیکاری دانسته‌اند.

مشکلات زنان

براساس این نظرسنجی بزرگترین مشکل زنان افغانستان بی‌سوادی و نبود فرصت‌های آموزشی است که مانع دسترسی زنان به حقوق آنان شده است. بیکاری زنان و وجود خشونت علیه آنان از مشکلات دیگر زنان هستند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در این نظرسنجی آمده که ۷۱ درصد از مردم افغانستان از امنیت جانی خود نگرانند

مشکلات جوانان

بیشتر از ۷۴ درصد از جوانان، بیکاری را مشکل عمده در زندگی شان دانسته‌اند. بی‌سوادی و بیکاری مشکلات دیگر آنان عنوان شده است. مشکلات اقتصادی، ناامنی و و بیکاری نگرانی دیگر جوانان افغانستان هستند.

امنیت

در این نظر سنجی آمده که در مجموع ۷۱ درصد از مردم افغانستان از امنیت جانی خود نگرانند. این نگرانی در میان زنان نزدیک به ۷۵ درصد و در میان مردان اندکی بیشتر از ۶۷ درصد است. این نگرانی در محیط شهری بیشتر از ۷۵ درصد و در مناطق روستایی حدود ۶۸ درصد است.

براساس این گزارش نزدیک به ۱۹ درصد مردم افغانستان از خشونت و فعالیت‌های جنایی متضرر شده‌اند.

بنیاد آسیا افزوده که حدود ۱۵ درصد مردم گفته که دسترسی آنها به برق بهتر شده است.

نزدیک به ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته که حکومت وحدت ملی کارش را به درستی انجام می‌دهد. بیشر از ۷۰ درصد افغان‌ها گفته که فساد مشکل عمده در زندگی روزانه آنان است.

۳۷ درصد از افغانها به تهیه کنندگان این گزارش گفته‌اند که ترجیح می‌دهند افغانستان را ترک و در کشور دیگری زندگی کنند. دلیل این تصمیم شان را نیز نا امنی دانسته‌اند.