تجربه تلخ شبه نظامیان حکومتی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه تلخ شبه نظامیان حکومتی در افغانستان

دادستانی کل افغانستان می گوید نظام الدین قیصاری، از فرماندهان محلی در بازداشت را به صورت مشروط آزاد کند. به شرط آنکه آقای قیصاری تا پایان روند رسیدگی به اتهاماتش از کابل خارج نشود. پیشتر هم دادستانی افغانستان عبدالغنی علیپور، یکی دیگر از فرماندهان محلی را با شرط مشابهی از بند آزاد کرد. دولت این فرماندهان را به نقض حقوق بشر و استفاده از قدرت متهم کرده اما هوادرانشان می گویند، آنها سنگر مقاومت مردمی در برابر شبه نظامیان مخالف دولت را رهبری می کنند.

فواد مسیحا گزارش می‌دهد.