وضعیت ثبت دارایی مقام‌ها در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت ثبت دارایی مقام‌ها در افغانستان

در افغانستان، با وجود تقاضاهای مکرر حکومت، بیش از نیمی از اعضای پارلمان، دارایی‌های خود را ثبت نکرده‌اند. مسئولان اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گویند، حکومت برنامه ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی را تشدید کرده. در شش ماه گذشته ۱۶هزار نفر دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اند.

صفی‌الله امین‌زاده، از کابل، گزارش می‌دهد.