بایگانی فرهنگی افغانستان که سالها پنهان بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بایگانی فرهنگی افغانستان که سالها پنهان بود

شصت سال پیش قبل از این که جنگ‌های داخلی در افغانستان خیلی از داشته‌های مادی و معنوی این کشور را نابود کند، گروهی زبان شناس به افغانستان سفر کرد تا اطلسی از زبان های رایج در این کشور را آماده کنند، اطلس زبان ها آماده شد اما تا حالا هیچ خبری از آن نبود. تمام این سال ها بایگانی پرباری شامل عکس، نقاشی، نقشه و یادداشت ها و نامه ها در کتابخانه‌ای در سوئیس نگهداری شد.

کاوون خموش گزارش می‌دهد.