واکنش‌های مردمی به مذاکره آمریکا با طالبان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش‌های مردمی به مذاکره آمریکا با طالبان

گرچه هنوز جزئیات پیش نویس توافق آمریکا و طالبان روشن نیست ولی در افغانستان نگاه‌ها و برداشت‌ها درباره مذاکرات دو طرف متفاوت است. شماری نگران هستند مبادا دستاوردهای هجده سال گذشته افغانستان از در زمینه جمله حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان نادیده گرفته شود.

نسرین نوا گزارش می دهد.