دختران افغان ربات برداشت زعفران ساخته‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران افغان ربات برداشت زعفران ساخته‌اند

زیر سایه سنگین ناامنی‌ها در افغانستان، گروهی از دختران نوجوان این کشور، سخت مشغول نوآوری و تلاش هستند. گروه روباتیک دختران افغانستان به تازگی روباتی ساخته برای برداشت محصول زعفران.

کاوون خموش گزارش می‌دهد.