هشدار در مورد بدرفتاری طالبان با زندانیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار در مورد بدرفتاری طالبان با زندانیان

یوناما، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان می گوید، بررسی‌ها نشان می‌دهد طالبان با زندانیان در بندش، بدرفتاری می‌کند. به گفته این نهاد، رفتاری که طالبان با زندانیان می کند، شکنجه محسوب می‌شود. طالبان گزارش یوناما را رد کرده و آن‌را یک‌جانبه و مغرضانه خوانده است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.