ادعاهای تازه از آزار جنسی در دولت افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادعاهای تازه از آزار جنسی در دولت افغانستان

دولت افغانستان با اتهام‌ آزار جنسی علیه زنان روبرو شده است. حدود دو ماه پیش یک مشاور سابق رئیس جمهوری عده‌ای از دولتمردان را متهم کرد که در ازای دادن شغل به زنان، از آنها درخواست رابطه جنسی کرده‌اند. دولت افغانستان این ادعاها را رد کرده اما بی بی سی با زنانی مصاحبه کرده که ادعا می کنند مقام های عالی حکومتی آنها را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند. در گزارش یوگیتا لیمای، برای محافظت از این زنها، هویتشان پنهان شده است.