بررسی سهم زنان افغان در تصمیم گیریهای ادارات دولتی

زنان افغان در مجلس نمایندگان

اداره آمار افغانستان می گوید به زودی برنامه ای را برای بررسی میزان سهم زنان در تصمیم گیری ادارات دولتی این کشورآغاز می کند.

مقامات این اداره می گویند، با انجام این بررسی مشخص خواهد شد که چه تعداد از زنان افغان در کنار کار در ادارت دولتی، می توانند در تصمیم گیری این ادارات نیز سهم داشته باشند.

مقامات اداره احصایه (آمار) مرکزی افغانستان می گویند این بررسی ظرف یک یا دو ماه آینده آغاز و در سه مرحله در سراسر افغانستان انجام می شود.

بر اساس این برنامه، در مرحله نخست میزان سهم زنان در تصمیم گیری در ادارت دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله دوم و سوم ای برنامه میزان سهم زنان کارمند در تصمیم گیری در ادارات غیردولتی و بخش خصوصی بررسی می شود.

عبدالرحمن غفوری، رییس اداره آمار افغانستان هدف از این بررسی را مشخص کردن میزان سهم زنان در تصمیم گیری در ادارات دولتی عنوان می کند.

آقای غفوری گفت: "ما می خواهیم دریابیم که چند درصد زنها در حد تصمیم گیری در کارها (در ادارت دولتی) شرکت دارند."

رئیس اداره آمار افغانستان گفت یافته های این بررسی در اختیار منابعی که برنامه ریزی می کنند، قرار خواهد گرفت.

مقامات این اداره می گویند دولت افغانستان متعهد است تا سال ۲۰۲۰ میلادی سی در صد از زنان کارمند در ادارات دولتی در تصمیم گیری این ادارات به طور مستقیم سهم داشته باشند.

به گفته مقامات، هزینه مالی این بررسی از سوی نهادهای کمک کننده پرداخته می شود. این مقامات می گویند هنوز مشخص نیست که اجرای این برنامه چه مدتی را در بر خواهد گرفت.

در سالهای اخیر دولت افغانستان تلاش کرده است که برنامه هایی را برای حمایت از مشارکت زنان در مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی به اجرا بگذارد.

اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از کارمندان ادارات دولتی در افغانستان را زنان تشکیل می دهند.