اعتراض پناهجویان افغان در هلند

پرچم هلند
Image caption دولت هلند درخواست پناهندگی صدها افغان را رد کرده است.

شماری از پناهجویان افغان که عده ای زن و کودک نیز درمیان آنها هستند، در پی رد درخواست پناهندگی خود از سوی دولت هلند، در مقابل مقر دادگاه بین المللی لاهه راه پیمایی کردند. این پناهجویان که شمار آنها به صدها تن می رسد، مدعی اند که حقوق بشری آنها نقض شده است.

مصطفی روز به، روزنامه نگار افغان و مدیر مسئول روزنامه مشعل در هالند، می گوید عده ای از معترضان، از بیش از ده سال به اینسو منتظر بررسی پرونده های خود و دریافت پاسخی از سوی دولت هالند بوده اند.

پناهجویان افغان مدعی اند که دولت هالند پرونده های آنان را بصورت جداگانه بررسی نکرده بلکه آنها بصورت دسته جمعی به دست داشتن در جرایم ضد بشری و نقض حقوق بشر متهم شده اند و در خواست پناهندگی آنها رد شده است.

بیشتر این معترضان که درخواست پناهندگی آنها رد شده، کارمندان ادارات دولت کمونیستی در افغانستان بوده اند.

پناهجویان معترض می گویند، اگر درخواست آنها مبنی بر تجدید نظر در پروندهایشان از سوی دولت هالند پذیرفته نشود آنها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

در نتیجه سی سال جنگ درافغانستان تعداد زیادی از افغانها به کشور دیگر از جمله کشور های اروپایی مهاجر شدند.

هالند یکی از کشور هایی است که شمار زیادی از افغانها در سالهای جنگ به جستجوی پناهندگی به آنجا رفته اند وعده ای از افغانها نیز درآنجا پناهنده شدند.

درسالهای اخیر شماری از کشور های اروپایی قوانین مهاجرت را سخت تر کرده اند و پذیرش پناهجویان افغان نیز بعد از سقوط رژیم طالبان دشوار تر شده است.