نشریات کابل: پنجشنبه 9 عقرب

واکنش در برابر سخنان روز گذشته رییس جمهور کرزی در دومین گردهمایی زنان افغان و پیامدهای نشست جرگه امن منطقه ای در اسلام آباد از مهم ترین مسایل بازتاب یافته در نشریات امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح سخنان رییس جمهور کرزی در نشست سراسری زنان افغان را مهم دیده و این سخنان را تناقض آمیز توصیف کرده است.

روز گذشته رییس جمهور کرزی در واکنش به درخواست شرکت کنندگان دومین گردهمایی زنان در کابل که خواستار مجازات آدم ربایان و جنایت کاران شدند، گفت که بدون در نظر داشت فشارهای سازمان های حقوق بشر و کشورهای خارجی آنان را مطابق به قوانین کشور مجازات می کند.

یادداشت نویس هشت صبح به این باور است که آقای کرزی قادر به چنین اقدامی نیست چنانچه به نوشته این روزنامه بر اثر فشارهای جامعه جهانی از محاکمه یکی از ناقضان حقوق بشر خودداری کرده است.

روزنامه راه نجات سخنان رییس جمهور کرزی را ناشی از احساسات تعبیر کرده و نوشته او در آستانه انتخابات می خواهد جو کشور را به نفع خود تغییر دهد.

نویسنده راه نجات در ادامه مطالب می پرسد که چرا حالا رییس جمهور متوجه وخامت اوضاع کشور شده و می خواهد اقدامات جدی را در این مورد به اجرا بگذارد.

راه نجات همچنین می نویسد که رییس جمهور تا حالا از این گونه وعده ها زیاد داده است که نتوانسته به نوشته روزنامه به آن ها جنبه عملی بدهد.

روز نامه چراغ جرگه امن منطقه ای را که در اسلام آباد، پایتخت پاکستان تدویر شد مهم دیده و در این خصوص نوشته "جرگه صلح پایان یافت اما ناامنی ها ادامه دارد."

چراغ به این باور است تا زمانی که مخالفان دولت افغانستان به این جرگه روی خوش نشان ندهند فیصله های آن هیچ دردی را دوا نمی کند.

یادداشت نویس چراغ به این باور است که جرگه امن صلح براساس نظرات شخصی افراد معینی شکل گرفته که به جای مدیریت بحران در کشور ، اوضاع را بیشتر بحرانی می کنند.

روز نامه اصلاح جرگه امن را گام مهم برای حل تنش های افغانستان توصیف کرده و کنترل بر مرز های دو کشور افغانستان و پاکستان را که یکی از فیصله های جرگه است مهم ترین دستاورد این جرگه خوانده است.

به نظر نویسنده اصلاح مشکل اصلی ناامنی های افغانستان در نوار مرزی این کشور با پاکستان تمرکز یافته و هر قدر امنیت مرزها بیشتر شود به همان میزان امنیت در افغانستان نیز افزایش می باید.

روز نامه پیمان در مطلبی نسبت به نتایج جرگه امن به دیده تردید نگریسته و پرسیده با کسانی که تا دیروز "تروریست" خوانده می شدند امروز چگونه ممکن است که صلح و تفاهم صورت گیرد.

نویسنده پیمان به این باور است که در حال حاضر دست طالبان به خون صدها بیگناه در افغانستان آلوده است و این افراد به تعبیر نویسنده باید به پنجه قانون سپرده شوند و نه به کرسی های قدرت تکیه زنند.

مطالب مرتبط