مشکلات مردم در فصل سرما

یک مرد مجروح افغان

موضوع این هفتۀ برنامۀ پنجشنبه ها با شنونده ها مشکلات مردم فقیر وکم در آمد در فصل سرما و یخبندان است.

آنگونه که می دانید با فرارسیدن فصل سرما، مشکلات مردم بخصوص اقشار کم درآب و آسیب پذیر چند برابر می شود، راه های منتهی به مراکز ولایات و مراکز شهر مسدود می شوند، قیمت مواد سوخت و مواد اولیه افزایش می یابد و خلاصه مردم با مشکلات فراوانی مواجه می شوند.

آیا شما توانایی آمادگی فرارسیدن زمستان و امکانات مقابله با آنرا دارید؟

آیا دولت ویا موًسسات خیریه کمکی به شما کرده است؟

آیااز رسیدن فصل سرما هراس ندارید؟

اگر می خواهید دراین مورد باما وشنوندگان چیزی بگویید، به شماره2078360331 0044 زنگ بزنید واز مشکلات خود در فصل سرما بگویید.