نشریات کابل: چهارشنبه 22 عقرب

برکناری وزیر ترانسپورت (حمل و نقل) افغانستان از سوی رییس جمهور کرزی و اجرای چند مورد اعدام در افغانستان ظرف یک هفته اخیر، از مطالب بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه اراده از دو اقدام اخیر حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان - امضای حکم اعدام پنج نفر و برکناری وزیر ترانسپورت - استقبال کرده و نوشته که سرانجام رییس جمهور با جدیت وارد میدان شده و به فکر اصلاحات برآمده است.

با این حال نویسنده اراده پرسیده که چرا آقای کرزی در ظرف هفت سال اخیر چنین اقداماتی را روی دست نگرفت؟

نویسنده افزوده که اگر این برخورد از همان آغاز به کار آقای کرزی به عنوان رییس جمهور منتخب افغانستان صورت می گرفت، وضعیت در افغانستان امروز تا این حد غیرقابل کنترل نمی بود.

روزنامه آرمان ملی برکناری وزیر ترانسپورت افغانستان را "اقدام انقلابی رییس جمهور" خوانده است.

این روزنامه نوشته که اگر آقای کرزی از آغاز با وزرای که در اجرای وظایف شان غفلت کرده اند، چنین برخورد می کرد، فساد اداری در افغانستان افزایش نمی یافت و مردم افغانستان نیز نسبت به دولت کشورشان چنین بی باور نمی شدند.

روزنامه پیمان نیز ضمن این که برکناری وزیر ترانسپورت افغانستان از سوی حامد کرزی را "یک حرکت درست" عنوان کرده اما شک و تردیدهای را نسبت به علت و انگیزه این برکناری مطرح کرده است.

نویسنده پیمان نوشته که در حال حاضر شاید نیمی از کابینه افغانستان بدرستی کار نمی کنند و توانایایی بهبود امور را ندارند، اما چرا واکنش تند رییس جمهور کرزی تنها متوجه وزیر ترانسپورت بود؟

پیمان افزوده که بدون شک انگیزه برکناری وزیر ترانسپورت، تنها "غفلت در اجرای وظیفه" نیست و احتمال دارد بعضی انگیزه های شخصی نیز در پی این اقدام قرار داشته باشد.

با این حال روزنامه در پایان نوشته که اقدام آقای کرزی را می توان به فال نیک گرفت و اینکه "رییس جمهور مصلحت گرا، حداقل در آخرین سال ریاست جمهوری خود تکانی خورد و تلاش کرد امور کشور را بهبود بخشد."

مطالب مرتبط