نشریات کابل: گفتگوی کرزی با بی بی سی

سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با بی بی سی از موضوعات عمده بازتاب یافته در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آقای کرزی در سفری به بریتانیا با بی بی سی گفتگو کرد و از غرب خواست که از فرصت به دست آمده برای مبارزه با تروریسم استفاده کند. او همچنین تاکرد که جامعه جهانی و افغانستان از سرزنش همدیگر پرهیز کنند. روزنامه دولتی انیس با توجه به سخنان حامد کرزی تاکید کرده است که جامعه جهانی باید در شرایط کنونی حد اکثر توجه خود را در مبارزه با تروریسم به دو کشورهمسایه افغانستان و پاکستان متمرکز کند.

انیس به این باور است که تلاشهای جامعه جهانی در افغانستان و پاکستان در حال حاضر بسیار بیشتر از شش سال گذشته اهمیت یافته است.

به نوشته انیس، "تروریستان" اکنون در پاکستان به همان کارهایی دست می زنند که ظرف شش سال اخیر در افغانستان انجام می دادند.

روزنامه افغانستان بخشی از سخنان آقای کرزی در این گفتگو را که گفته باید "یک میلیون بار بهتر" کار کند، را بیانگر ناکامی او در شش سال کارش دانسته است.

روزنامه انتقاد کرده است که حکومت آقای کرزی با وجود امکانات جامعه جهانی و نیروهای بین المللی نتوانسته امنیت را در افغانستان تامین کند.

به باور نویسنده، راه حل مشکلات افغانستان "اصلاح جدی" نظام این کشور است. نویسنده همچنین تاکید کرده است که اصلاحات نیازمند بازنگری کارکردهای شش ساله حکومت آقای کرزی و برخورد صادقانه با مردم است.

روزنامه پیمان نوشته است که آقای کرزی با گفتن این جمله که باید "یک میلیون بار بهتر" کار کند، نشان داد که فرصتهای زیادی را برای بهتر شدن وضعیت افغانستان از دست داده است.

روزنامه انتقاد کرده که اگر آقای کرزی "یک بار بهتر" کار می کرد و با بازنگری سیاستهای خود و استخدام "مدیران دلسوز"، مجبور نمی شد بگوید "یک میلیون بار بهتر" کار کند.

به نوشته پیمان، اگر مردم از نظام دلسرد شده اند، خشونت در کشور وجود دارد و به صورت دختران تیزاب پاشیده می شود، تقصیر آن به دوش دولتی است که وعده کرده بود با برنامه ریزی و مدیریت مشکلات را حل می کند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته است که تروریسم و شیوه مبارزه با تروریسم دو روی یک سکه است. به باور و یسا به همان اندازه که خود تروریسم تلاش می کند توسعه یابد، شیوه نادرست مبارزه با تروریسم هم زمینه را برای فعالیت تندروان هموار می کند.

روزنامه همچنین اختلافات غرب و جهان اسلام و همچنین ناهماهنگی ها در درون جامعه اسلامی را از مشکلاتی دانسته است که در کار مبارزه با تروریسم وجود دارد.

نویسنده از جامعه اسلامی، به ویژه روحانیون مسلمان خواسته است که در قبال تروریسم دیدگاه و موضع واحدی داشته باشند.

مطالب مرتبط