پنجشنبه ها با شنونده ها

هفته پیش مردان نا شناس به صورت دختران مکتب "نازو انا" در قندهار تیزاب پاشیدند وآنها را مجروح کردند، دخترانی که هیچ گناهی نداشتند و تنها در صدد آموختن دانش اند.

که گفته اند چو شمع از پی علم باید گداخت که بی علم خدا را نتوان شنخت

برنامۀ این هفتۀ پنجشنبه ها با شنونده ها به این موضوع اختصاص یافته است مامنتظر نظر یات و پیشنهادات شما هستیم