گستردگی خطر گرسنگی در افغانستان

چهل میلیون نفر در جهان با خطر گرسنگی مواجه شده اند که نزدیک به یک سوم آن را افغان ها تشکیل می دهند.

خشکسالی های اخیر دلیل بروز این مشکل در افغانستان اعلام شده است و حالا بیم آن می رود که در اثر بند آمدن راه ها در زمستان اهالی مناطق دورافتاده روزهای بسیار دشواری در پیش داشته باشند.

مقام های افغان گفته اند ساکنان مناطقی در سمنگان، فاریاب و دایکندی به شدت با کمبود آذوقه روبرو هستند.

در برنامه این هفته صدای شما این موضوع را به بررسی می گیریم.

آیا خود گرسنگی را تجربه کرده اید، یا کسی را می شناسید که دستش از غذا کوتاه مانده باشد؟ چه نظری در این باره دارید؟

منتظر شنیدن صدای شما در این باره هستیم.

تلفن تماس برنامه

00442078360331

همچنین می توانید نظرات خود را به نشانی dari@bbc.co.uk به ما ایمل کنید.