پنجشنبه ها با شنونده ها: روز جهانی مهاجرت

هژدهم دسمبر مصادف است با روز جهانی مهاجرین. در جهان امروز به دلیل جنگها و مشکلات متعدد دیگر از جمله وضعیت اقتصادی میلیونها تن ناگزیر به مهاجرت در کشورهای مختلف شده اند.

افغانستان نیز در سه دهه گذشته بیش از پنج میلیون مهاجر درکشورهای منطقه و جهان داشته است.

شمار زیادی از مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان باز گشته اند و تجارب و آموخته هایی را با خود آورده اند که در برخی موارد جالب توجه است.

این هفته در برنامه پنجشنبه با شنونده ها در همین زمینه با شنوندگان خود صحبت هایی داریم.

تجربه ها و حکایات خودرا با ما در میان بگزارید. چی چیزی را به عنوان یک داشته وغنای فرهنگی از محیط مهاجرت با خود آورده اید؟