افغانستان:گزارش یونیسف وسازمان جهانی بهداشت فاقد اعتبار است

سمبول وزارت صحت
Image caption وزیر صحت:در 2 سال اخیر هیچ بررسی درمورد اینکه مشخص کند میزان مرگ و میر مادران در افغانستان در چه سطحی است انجام نشده است.

مقام های وزارت صحت عامه در افغانستان می گویند تا پایان سال خورشیدی آمار تازه ای را در مورد میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان منتشر خواهند کرد.

وزیر صحت افغانستان گفت بررسی ها در مورد میزان مرگ ومیر مادران آغاز شده که بعد از تکمیل آن در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

سید محمد امین فاطمی وزیر صحت افغانستان می گوید در 2 سال اخیر هیچ بررسی درمورد اینکه مشخص کند میزان مرگ و میر مادران در افغانستان در چه سطحی است انجام نشده است.

آقای فاطمی گفت اما می توان امید وار بود که با بهرت شدن خدمات بهداشتی در این این دوسال میزان مرگ وضعیت بهتر شده باشد.

این اظهارات وزیر صحت افغانستان در واقع واکنشی است به گزارشی که اخیرا از سوی سازمان جهانی بهداشت و یونیسف در مورد ششصد گ و میر مادران در افغانستان منتشر شد.

روز گذشته پیتر گراف رئیس سازمان جهانی بهداشت در کابل گفت افغانستان در مرگ و میر مادران در هنگام زایمان پس از نیجریه مقام دوم را در جهان دارد و از هر 100 هزار زن، 1600 در هنگام زایمان می میرند.

اما وزیر صحت افغانستان می گوید آماری که گزارش سازمان جهانی بهداشت و یونیسف بر اساس آن تهیه شده، کهنه است و از همین رو گزارش این سازمانها درمودر میزان مرگ ومیر مادران قابل اعتبار نیست.

فقر، نا امنی، کمبود کارکنارمندان آموزش دیده و حرفه ای، عدم دسترسی به مراکز درمانی ازدواج در سنین پائین و بی توجهی مادران به تغذیه درست در هنگام بار داری، از عواملی مرگ و میر مادران در افغانستان عنوان شده است.

ممکن است عرضه خدمات بهداشتی در افغانستان نسبت به چند سال پیش بهتر شده باشد، اما بسیار دیگر از عواملی که سبب مرگ مادران در هنگام زایمان به حساب می آید همچنان باقی است.

مطالب مرتبط