سازمان ملل:میلیونها دلار برای کمک بشری در افغانستان نیاز است

آرم سازمان ملل متحد
Image caption مقام های سازمان ملل متحد می گویند درحال حاضر 42 درصد مردم افغانستان بافقرشدید روبرو هستند و شدیدا به کمک ها نیاز دارند.

سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه شنبه سوم فبوری/ فوریه منتشر شد نسبت به وضعیت امنیتی و اجتماعی افغانستان هشدار داده و برای ادامه کمک های بشری در این کشور خواستار ششصد میلیون دلار کمک شده است.

در این گزارش به نقل از جان هولمز هماهنگ کننده کمک های اضطراری این سازمان آمده است که وضعیت افغانستان به دلیل خشکسالی و افزایش نا امنی ها رو به وخامت است.

او هشدارداده است که ادامه این وضعیت می تواند موفقیت نسبی را که درهشت سال اخیردر بخش صحت و آموزش و پرورش نصیب این کشورشده است ازبین ببرد.

قراراست این پول در اختیاره نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد و 39 نهاد ملی وبین المللی دیگر که به کار های امداد رسانی مشغولند قرار بگیرند،

مقام های سازمان ملل متحد می گویند بیشترازنیمی این کمک ها، برای رساندن کمک های غذایی اختصاص خواهد یافت.

بگفته این سازمان درحال حاضر 42 درصد مردم افغانستان بافقرشدید روبرو هستند و شدیدا به کمک ها نیاز دارند.

نظیف الله سالازی سخنگوی دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد / یوناما درکابل می گوید امید وارست کشورهای کمک دهنده به زودی به این درخواست سازمان ملل متحد جواب مثبت دهند.

قرار است بیش از صد میلون از این کمک ها به ماین روبی وحفاظت مردم ازخطرات ماین به مصرف برسد.

قبلا اداره ماین روبی وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که برای ادامه کار شان درپنج سال آینده به پنجصد میلیون دالرنیازدارند.

مطالب مرتبط