تشکیل نیروهای جدید در کنار پلیس آیا نیازی به چنین نیرویی هست؟

وزارت داخله افغانستان می گوید تشکیلات جدید امنیتی با اسم قطعات محافظت عامه می سازد که اعضای آنان جوانان خواهند بود.

چه نیازی برای ایجاد چنین تشکیلاتی وجود دارد، تفاوت آن با سایر نیروهای امنیتی چه خواهد بود و آیا این اقدام به معنای ترویج بیشتر اتکا به اسلحه در افغانستان نیست؟

برای بیان نظرات و طرح سوال های تان در این باره پنجشنبه در برنامه شامگاهی افغانستان زنگ بزنید و یا هم به نشانی:

bbc@dari.co.uk

نامه بفرستید.