وزیر صحت افغانستان به مقامش ابقا شد.

وزیر صحت (آرشیو)

مجلس نمایندگان که وزیر صحت عامه/ بهداشت را به جلسه استیضاح فرا خوانده بود، پس از پرسش و پاسخ داغ و طولانی سرانجام به ادامه کار او در سمت کنونی اش رای مثبت دادند.

وزیر صحت افغانستان پس از آن به جلسه استیضاح مجلس نمایندگان فراخوانده شد که هفته گذشته کمیسیون صحت این مجلس در گزارشی مقام های این وزارت را به دست داشتن به فساد اداری متهم کرد.

سوالات اعضای کمیسون صحت عمدتا بر محور همین مسایل به نشانی محمد امین فاطمی وزیر صحت افغانستان مطرح شد.

این نخستین بار است که یک وزیر به درخواست یکی از کمیسیون های مجلس نمایندگان پس از این که اکثریت اعضای مجلس آن را تایید می کنند به جلسه استیضاح فراخوانده می شود.

جلسه استیضاح وزیر صحت افغانستان با بحث ها و سوالات داغ از سوی اعضای کمیسون صحت مجلس نمایندگان آغاز شد.

ولی آقای فاطمی به گونه ای تفصیلی به رد اتهامات علیه خود پرداخت و از کارنامه های وزرات صحت در سال های که او متصدی این وزرات بوده است دفاع کرد.

مجلس نمایندگان پس از این پرسش و پاسخ با اکثریت آرا پاسخ های وزیر صحت را قناعت بخش دانسته و به ابقای او در سمتش رای موافق داد.

دو روز پیش از این پارلمان افغانستان به دو وزیر پیشنهادی آقای کرزی، وحید الله شهرانی وزیر تجارت و کریم براهوی وزیر امور مهاجران، رای مثبت داد اما اسد الله خالد وزیر امور سرحدات نتوانست رای کافی پارلمان را به دست آورد.

دو هفته قبل محمد امین فرهنگ وزیر تجارت افغانستان به دلیل آن چه که نابسامانی در عرصه تجارت و ورود مواد سوختی بی کیفت به افغانستان عنوان شد، به جلسه استیضاح مجلس نمایندگان فراخوانده شد و از سوی اعضای مجلس سلب صلاحیت شد.

مطالب مرتبط