نقش "شوراهایی حمایت از مکاتب" را چگونه می بینید

دانش آموزان افغان

وزارت معارف افغانستان برای بهبود وضع آموزشی ، ساخت مکاتب جدید، بازسازی ساختمانهای مکاتب تخریب شده، بازگشائی مکاتب بسته شده وحمایت از مکاتب فعال، شوراهایی را زیر نام " شوراهايی حمایت از مکاتب" در ولایات مختلف این کشور ایجاد کرد ه است.

مقامات این وزارت هدف از ایجاد این شوراها را، شریک ساختن مردم درروند آموزش وپرورش، حمایت از مکاتب در ولایات وولسوالیهای مربوطه ونظارت مردم برروند آموزش وپرورش خوانده اند.

به گفته ای مقامات براساس این برنامه که دراوایل سال 2007 میلادی طرح شد، تاکنون نزدیک به ده هزار ازاین نوع شوراها در نقاط مختلف افغانستان تشکیل ودهها مکتب بازگشائی وبازسازی شده است.

مقامات امیدوارند که در سه سال آینده این رقم به سی هزار برسد. دولت افغانسان بودجه مالی چند ملیون دالری را برای این برنامه اختصاص داده است.

شما نقش "شوراهایی حمایت از مکاتب" را چگونه می بینید؟

آیا این برنامه، در ولایت شما هم اجرا شده و موفق بوده است؟

اگر تاکنون دولایت شما اجرا نشده، آیا فکر می کنید که اجرای آن درحمایت از مکاتب، بازگشائی مکاتب بسته شده وادامه ی فعالیت آنها مؤثرخواهد بود؟

این مساله موضوع برنامه صدای شما این هفته است.

سؤالات و نظرات خود را مي توانيد در هنگام پخش برنامه، با تماس به شماره:

00442078360331 مطرح کنید. همچنین می توانید به این آدرس ای میل بفرستید:dari@bbc.co.uk