زوزنامه های کابل: ۴ حوت؛ تعین تاریخ انتخابات

جنجالها در مورد تعیین تاریخ انتخابات افغانستان، موضوع داغ مورد بحث در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه هشت صبح نوشته که در افغانستان، پیروی از قانون نه به خاطر احترام به آن، بلکه به خاطر منافع سیاسی افراد صورت می گیرد.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی اگرچه با فرمان اخیر خود در مورد برگزاری انتخابات در بهار سال آینده، از قانون اساسی افغانستان پیروی کرده، اما زمانی که برای صدور این فرمان انتخاب کرد، دقیقا نشان می دهد که از قانون اساسی بخاطر منافع خود استفاده کرده است.

هشت صبح می نویسد: "حکومت با گروگان گرفتن قانون و تعلل فراوان، اکنون سخن از اجرای قانون می زند و با فرصت اندکی که تا زمان انتخابات باقی مانده، همه را در ناگزیری پذیرش فرمان کرزی و یا ترک صحنه رقابت قرار داده است."

همین روزنامه در سرمقاله خود نیز به همین موضوع پرداخته و شرایط سیاسی موجود در افغانستان را به یک "طنز تلخ" تشبیه کرده و افزوده که شاید برای اولین بار اتفاق می افتد که رییس جمهور از قانون اساسی پیروی می کند و این مسئله انتقادها و نگرانی های گسترده ای را بار می آورد که در عین حال، این نگرانی ها خیلی بجا و منطقی نیز هست.

روزنامه چراغ نیز از فرمان اخیر حامد کرزی در مورد تاریخ انتخابات، به شدت انتقاد کرده و نوشته که آقای کرزی از قانون اساسی افغانستان استفاده ابزاری می کند.

این روزنامه با توجه به این مسئله که آقای کرزی در آغاز از تصمیم کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ماه آگوست/اوت حمایت کرده بود، پرسیده است که چرا مشکل نقض قانون اساسی برای آقای کرزی در آن زمان به این حد مهم نبود و چه شد که ناگهان رییس جمهور در حمایت جدی از قانون اساسی قرار گرفت؟

چراغ نوشته که در میدان بازی های سیاسی، گاهی پیروی از قانون برگ برنده است و گاهی نیز قانون شکنی؛ که این بار به نوشته روزنامه، پیروی از قانون به سود آقای کرزی بوده است.

هفته نامه نخست در سرمقاله خود زیر عنوان "گره کور انتخابات ریاست جمهوری باز خواهد شد؟" به جنجالهایی که فرمان آقای کرزی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات ایجاد کرد، پرداخته است.

نویسنده نخست به این باور است که آقای کرزی با صدور این فرمان، به جای اینکه گره از مشکل باز کند، گره بزرگتری را به آن علاوه کرد.

به نوشته این هفته نامه، اگر کمیسیون انتخابات افغانستان فرمان آقای کرزی را بپذیرد، حقوق سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نقض شده و آنان فرصت ثبت نام و سفر به مناطق مختلف برای ارایه برنامه های کاری خود را نخواهند یافت و اگر هم کمیسیون این فرمان را رد کند، حامد کرزی می تواند این انتقاد را مطرح کند که کمیسیون انتخابات در مخالفت با قانون اساسی قرار گرفته است.

نخست افزوده که فرمان آقای کرزی، مخالفان سیاسی و رقبای او را در انتخابات ریاست جمهوری، غافل گیر کرد.

روزنامه دولتی انیس اما از فرمان آقای کرزی پشتیبانی کرده و نوشته که رییس جمهور در برابر قانون اساسی وظیفه دارد تا از مواد این قانون حفاظت کند.

این روزنامه افزوده که آنچه آقای کرزی انجام داده بخاطر منافع ملی افغانستان و احترام به قانون اساسی بوده است، نه چیز دیگری.

مطالب مرتبط