نشریات کابل: چهارشنبه ۲۸ حوت

طرح مذاکره با طالبان و مسئله انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از مسایل بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به بهانه سفر وزیر خارجه کانادا به افغانستان و حمایت او از طرح مذاکره با طالبان، به موضعگیری دولت افغانستان و جامعه جهانی در زمینه گفتگو با گروه طالبان پرداخته است.

این روزنامه نوشته هر زمانی که بحث مذاکره با طالبان به میان می آید، "ماهیت اصلی طالبان به عنوان نیروی وابسته به پاکستان و نقشی که استخبارات پاکستان در رهبری و تمویل آنان دارد، یک سره نادیده گرفته می شود."

هشت صبح ادعا کرده که هم اکنون افراد گروه طالبان "امکانات بهتر و بیشتر" از ارتش افغانستان را در اختیار دارند و نیز به نوشته روزنامه، از انگیزه های قوی تری برای ادامه جنگ برخوردار هستند.

نویسنده باور دارد که این همه، نتیجه "ابهامی" است که در زمینه مبارزه با طالبان و تروریسم جریان دارد.

روزنامه راه نجات در مطلبی به مناسبت پایان سال جاری خورشیدی، نوشته که مقامات افغان در این سال فرصت های بیشماری را برای بهبود وضعیت در افغانستان، از دست دادند.

نویسنده باور دارد "از دست دادن این فرصت ها" به تقویت گروه طالبان منجر شد و نیز فاصله میان مردم افغانستان را با دولت این کشور عمیق تر کرد.

این روزنامه همچنین به درخواست دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان توجه کرده و نوشته که این درخواست ها از "مواضع ضعیف" مطرح شده و امیدی وجود ندارد که ادامه چنین سیاستی وضعیت را در افغانستان بهتر کند.

راه نجات افزوده که دولت جدید افغانستان که قرار است در انتخابات سال آینده تشکیل شود، بیش از هر چیز دیگری باید به خواسته ها و منافع مردم توجه کند.

هفته نامه جبهه ملی که از سوی گروه منتقد دولت منتشر می شود، در سرمقاله خود ابراز نگرانی کرده که اگر راه حل مناسبی برای جلوگیری از خلاء قدرت در افغانستان پس از تاریخ اول جوزا جستجو نشود، وضعیت در افغانستان بحرانی خواهد شد.

براساس قانون اساسی افغانستان، دوره پنج ساله ریاست جمهوری حامد کرزی در اول جوزا به پایان می رسد اما انتخابات ریاست جمهوری قرار است حدود سه ماه بعد از آن برگزار شود.

جبهه ملی نوشته که ادامه کار آقای کرزی به عنوان رییس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات، اگر از یک سو منجر به نقض قانون اساسی می شود، از سوی دیگر امکانات "سوءاستفاده" از قدرت را برای آقای کرزی فراهم می کند تا از آن به سود برنامه های انتخاباتی خود بهره گیری کند.