روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۳ثور

با بالا گرفتن تب و تاب مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بازتاب این موضوع پرداخته است.

روزنامه هشت صبح با اشاره به انصراف گل آغا شیرزی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، نوشته است که "رفتار اکابر سیاسی کشور ما به گونه ای است که مردم عادی را در فهم دموکراسی و ارزشهای مضمر در آن سرگردان می کند."

به نظر نویسنده، آقای شیرزی از قبل تصمیم جدی به نامزدی نداشته است، وگرنه به تعبیر روزنامه چگونه ممکن است "یک تصمیم چند ماهه با یک ملاقات برعکس شود".

روزنامه افغانستان نوشته است که در مدت باقی مانده به پایان زمان تعیین شده برای ثبت نام نامزدان، ممکن است افراد بیشتری از نامزدی منصرف شوند و با دیگران کنار آیند.

روزنامه ضمن آن که "کنار رفتن و کنار آمدن" نامزدان در انتخابات را امری عادی سیاسی در کشورهای دموکراتیک دانسته این پرسش را مطرح کرده است که آیا نامزد شدن و انصراف از نامزدی در افغانستان هم بر پایه اصول ملی-قانونی تحقق می یابد و نه منافع شخصی.

روزنامه نخست پیشبینی کرده است که با توجه به گرایشها و برنامه های نامزدان مطرح، ممکن است شمار قابل توجهی از نامزدان در سه محور به مبارزه بپردازند: محور تکنوکراتهای برگشته از غرب، محور حامد کرزی، رئیس جمهوری کنونی و محور مجاهدین.

به نظر روزنامه با شکل گیری این سه محور از یک سو مبارزات انتخاباتی جدی تر خواهد شد و از سوی دیگر از پراکنده شدن رای ها و کشیده شدن انتخابات به دور دوم جلوگیری خواهد کرد.

روزنامه ماندگار تاکید کرده است که با توجه به مشکلات اجتماعی که در افغانستان وجود دارد، "رسیدن به اجماع ملی و عبور از شعارهای جناحی و تباری یک نیاز اساسی است."

اما روزنامه با اشاره به آن چه که "بحران عدم اعتماد" در کشور می خواند، نوشته است که گمان نمی رود رهبران سیاسی به اجماع ملی "به گونه صادقانه" توجه کنند.

هفته نامه مجاهد در صفحه نخست خود در مطلبی با عنوان "خطر جدی تر از آن است که می پندارند"، هشدار داده است که اوضاع امنیتی کشور در آستانه انتخابات جدی تر می شود.

به نظر نویسنده، دامنه نفوذ شورشیان از جنوب به شمال در حال توسعه است و موجودیت فساد در دستگاه دولت و همچنین فقر و بیکاری در میان مردم این روند را سرعت بیشتری می بخشد.

نشریه مجاهد همچنین هشدار داده است که سرازیر شدن کمکهای دولت و جامعه جهانی به مناطق ناامن و توجه کمتر به مناطق امن هم ممکن است باعث بدتر شدن وضعیت شود.

روزنامه اراده در سرمقاله خود با اشاره به موارد ناامنیهای اخیر در ولایت هرات در غرب افغانستان، ادعا کرده است که این ناامنیها از "سیاست های دولتمردان ایرانی سرچشمه می گیرد." این روزنامه دولتمردان ایران را متهم کرده است که در قبال افغانستان "سیاست دوگانه" دارند. به نظر نویسنده، آنان از یک سو از دوستی با افغانستان سخن می گویند و از سوی دیگر در امور داخلی افغانستان "مداخله" می کنند.

روزنامه در این مورد به ادعاهای مقامات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، مبنی بر تجهیز مخالفان مسلح این کشور توسط ایران استناد کرده است.

مطالب مرتبط