نشریات کابل: چهارشنبه 16 ثور

انتخابات افغانستان و سفر حامد کرزی به آمریکا، از مهم ترین مسایل بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار رقابت های سیاسی جاری در افغانستان را مهم دیده و در یادداشتی به این مسئله پرداخته است.

به نظر نویسنده ماندگار، اعلام نامزدی حامد کرزی، رییس جمهور فعلی برای انتخابات بعدی، اشتباهی بوده که نباید انجام می شد.

ماندگار به این باور است که ظرف هفت سال گذشته، آقای کرزی از همه بیشتر به ناکارآمدی خود آگاه بوده و می داند که تیم او قادر به حل مشکلات افغانستان نیست.

هفته نامه مشارکت ملی، با توجه به جناح بندی های سیاسی و شکل گرفتن تیم های انتخاباتی، نوشته است که افغانستان "روزهای سرنوشت سازی" را تجربه می کند.

این هفته نامه که به جناح مربوط به کریم خلیلی، از معاونان حامد کرزی در انتخابات تعلق دارد، نوشته است که آقای کرزی در میان سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از همه "نیرومند تر" است.

روزنامه هشت صبح، با توجه به نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا می پرسد، "کرزی با چه دستاوردی از این برخواهد گشت؟"

نویسنده هشت صبح با تحلیل مناسبات اداره اوباما با کرزی به این باور رسیده که این مناسبات به سردی گراییده، و رییس جمهور کرزی تلاش خواهد کرد برای احیای این روابط، موفقیتی داشته باشد.

این روزنامه در اخیر نتیجه می گیرد که با توجه به گذشته آقای کرزی، انتظار نمی رود اداره اوباما نظر خوشبینانه ای نسبت به رییس جمهور کرزی پیدا کند.

روزنامه سروش ملت نیز با اشاره به همین موضوع نوشته است که اگر رییس جمهور کرزی بتواند در دیدار با باراک اوباما، همتای آمریکایی اش در واشنگتن، حمایت آمریکا را بدست آورد، در انتخابات آینده بخت بیشتری برای پیروزی خواهد داشت.

هفته نامه گنج با طرح این سوال که چه کسی برنده انتخابات آینده خواهد بود، نوشته که تا هنوز معلوم نیست غرب و آمریکا از کدام یک از نامزدهای انتخابات پیش رو، حمایت خواهند کرد.

به باور نویسنده گنج، چیزی که مشخص است این است که جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از رییس جمهور کرزی و برنامه های او حمایت نمی کنند.