نشریات کابل: چهارشنبه 13 جوزا

مبارزه با طالبان، رقابت های انتخاباتی و ادعای سوءاستفاده از قدرت در برنامه های انتخابات و مسئله دیوارهای سیمانی امنیتی در شهر کابل، در نشریات چاپ امروز کابل مطرح شده است.

روزنامه نخست در یادداشت اصلی خود، بر "مهارناپذیری" طالبان تاکید کرده و نوشته این گروه در منطقه ریشه هایی عمیق دارد و ممکن نیست که با مانورهای نظامی آمریکا و کشورهای غربی بر فعالیت های آنان نقطه پایان گذاشته شود.

این روزنامه برای اثبات چنین ادعایی به هشت سال مبارزه کشور های غربی با پدیده تروریسم اشاره می کند و می نویسد که این کشورها با تمام ساز و برگ نظامی و استخباراتی، در امر نابودی گروه های تروریستی، موفقیت چندانی نداشته اند.

نویسنده در ادامه مطلب با اشاره به "ایدئولوژی طالبانی" که به نظر نویسنده، بستر فکری مهمی برای پیوستن مردم به این جریان است از عقده های متراکم شده قومی و نژادی در میان قبایل دو طرف مرز به عنوان دیگر عامل اساسی رشد طالبانیسم در منطقه سخن گفته است.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود به کنایه نوشته: "ارگ ریاست جمهوری و یا دفتر انتخاباتی کرزی" و زیر این عنوان، به رفت و آمدهایی اشاره کرده که این روزها ارگ ریاست جمهوری شاهد آن است و به ادعای نویسنده، در راستای مبارزات انتخاباتی آقای کرزی انجام می شود.

هشت صبح می نویسد: "این روزها صدها تن از اقشار مختلف مردم از کابل و ولایات مختلف به ارگ دعوت می شوند و حرف هایی که در این نشست ها مطرح می شود در جهت حمایت از آقای کرزی در انتخابات پیشرو است."

هشت صبح در ادامه نوشته است که رییس جمهور کرزی، این روزها از وظایف اصلی خود به عنوان رییس جمهور "غافل" مانده و تنها به انتخابات آینده می اندیشد، در حالی که به نظر نویسنده، در چند روز اخیر اتفاقات مهمی در افغانستان رخ داده و از جمله اوضاع امنیتی بیشتر به وخامت گراییده است.

روزنامه آرمان ملی به موانع امنیتی و دیوارهای سیمانی موجود در جاده های شهر کابل توجه و این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت و پارلمان این کشور موفق به برچیدن این موانع خواهند شد؟

روز گذشته مجلس نمایندگان افغانستان، وزرای داخله (کشور)، دفاع و رییس عمومی امنیت ملی این کشور را به منظور گفتگو در مورد برچیدن موانع جاده های کابل به این مجلس فراخوانده بود.

نویسنده آرمان ملی باور دارد که این موضوع از مدت ها به این سو مطرح بوده و با وجود فرمان رییس جمهور در این خصوص، نهادهای امنیتی نتوانسته اند موانع امنیتی در جاده های کابل را که به یک مشکل اساسی در این شهر تبدیل شده، بردارند.

روزنامه اراده هم به همین موضوع پرداخته و این سوال را مطرح کرده که آیا چهره شهر کابل زیباتر می شود؟

به نظر نویسنده اراده، تنها خواهش از نهادها و سازمان های بین المللی موجب نمی شود که این موانع از جاده های کابل برداشته شود.

مطالب مرتبط