زندگی نامه نامزدها: محمد هاشم توفیقی

محمد هاشم توفیقی
Image caption تهیه برق دایمی برای منازل در صدر اهداف آقای توفیقی قرار دارد

محمد هاشم توفیقی در سال ۱۳۱۱ متولد شده است.

او لیسه/دبیرستان حبیبیه را در کابل به پایان رساند و آموزشهای عالی را در بریتانیا و آلمان در رشته های مهندسی ماشین، شیمی صنعتی و اقتصاد به اتمام رساند.

او کارهای رسمی را از ماموریت ساده در وزارت خارجه آغاز کرد و تا معاونت وزارت معادن و صنایع رسید.

کارهای عمده او در بخش صنعتی در کارخانه های نساجی بگرامی، بلخ و گلبهار بوده است. آقای توفیقی می گوید در بهبود و توسعه کارخانه های پشمینه بافی پلچرخی، نساجی هرات و پشمینه قندهار نیز نقش داشته است.

بر اساس زندگی نامه ای که از سوی دفتر انتخاباتی آقای توفیقی منتشر شده، او در زمان حاکمیت طالبان در بازسازی کارخانه نساجی بلخ و قندهار نقش داشته است.

بر اساس این زندگی نامه، او دو کتاب در باره توسعه اقتصادی و صنعتی افغانستان نوشته است.

اهداف عمده آقای توفیقی: تهیه برق دایمی برای منازل و کارخانه ها، تهیه آب آشامیدنی و زراعتی، اشتغال، آزادی فردی براساس احکام قرآن.

معاون اول: شاه ولی روحانی

معاون دوم: غلام علی امین