عبدالله عبدالله در برنامه فوق العاده ی صدای شما

چرا دکتر عبدالله فکر می کند رهبر مناسبی برای پنج سال آینده افغانستان است؟

این سه شنبه چهارم آگوست، عبدالله عبدالله از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مهمان برنامه فوق العاده صدای شماست.

دکتر عبدالله که اصلا یک پزشک است فقط چند سال اندکاز عمر پنجاه ساله ای خود را صرف پزشکی کرده است.عبدالله عبدالله پس از سقوط طالبان در اداره موقت و دولت انتقالی افغانستان سمت وزارت خارجه را داشت.

برنامه های فوق العاده بی بی سی با نامزد های انتخابات ریاست جمهوری افغانستانتا هفده هم آگوست هر سه شنبه و پنجشنبهپخش می شود.

این سه شنبه در زمان پخش برنامه به ما تلفن کنید، و سوالات ، نظریات و پیشنهادات تانرا با دکتر عبدالله در میان بگذارید.

شماره تلفن برنامه

00442078360331

همچنین می توانید سوالات و نظرات خود را به نشانی

Dari@bbc.co.uk

به ما ایمیل کنید.