نشریات کابل: چهارشنبه 14 اسد

انتخابات کماکان موضوع محوری در روزنامه ها و نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار "پیچیده" شدن اوضاع افغانستان را در آستانه برگزاری انتخابات دوم به بررسی گرفته و نوشته امنیت مهم ترین چالش بر سر راه انتخابات است.

این روزنامه با استناد به برخی گزارش های مقام های افغان در مورد این که ممکن است در برخی مراکز، انتخابات برگزار نشود این احتمال را بعید ندانسته که این وضعیت زمینه تقلب در روند انتخابات را افزایش دهد.

هفته نامه جامعه با داغ شدن بحث مذاکره با گروه طالبان و دعوت سران آن از سوی دولت برای پیوستن به روند صلح،نوشته این اقدامات "نتیجه ندارد."

به باور نویسنده جامعه برخی کشورهای عربی در ایجاد انگیزه جنگ برای طالبان نقش دارند و تا زمانی که پایه های ایدیولوژیک این گروه از منطقه برچیده نشود، آن ها به جنگ هم چنان ادامه خواهند داد.

روزنامه نخست حمله موشکی روز گذشته به برخی از مناطق کابل را مهم دیده و از برنامه های امنیتی دولت انتقاد کرده است.

نویسنده روزنامه نخست میان گفته های طالبان و مقام های افغان مقایسه ای را انجام داده و نوشته طالبان در حرف و عمل از دولت صادق تر هستند.

به نظر نویسنده این روزنامه، مقام های امنیتی از تامین امنیت سخن می گویند ولی در عمل هیچ کاری نمی توانند در حالی که طالبان از مختل کردن روند انتخابات می گویند و این حرف را در عمل به اثبات می رسانند.

روزنامه آرمان ملی هم به این مساله پرداخته و نوشته "موشک طالبان پشت دروازه های ارگ رسید".

به نظر نویسنده آرمان ملی پرتاب این موشک ها شهروندان کابل را به یاد دهه هفتاد انداخت و این نگرانی را به وجود آورد که افغانستان یک بار دیگر به آن سالها برگردد.

هفته نامه انسجام، حامد کرزی را گزینه برتر در انتخابات پیش رو دانسته و با برشمردن فعالیت های دولت ظرف سال های اخیر نتیجه گرفته که آقای کرزی می تواند برای تامین وحدت ملی و صلح سراسری گزینه ای خوبی در انتخابات امسال باشد.

هفته نامه اعتماد ملی "دستگاه حاکم را ربایندگان اعتماد اجتماعی" خوانده و از کارنامه دولت در ظرف هفت سال گذشت انتقاد کرده است.

به نظر نویسنده هفته نامه، دولت فعلی عامل اصلی گسترش فساد، ارتشا و ناامنی در افغانستان است و ادامه کار آن می تواند به نتیج زیانباری برای کشور منجر شود.

مطالب مرتبط