روزنامه های کابل: پنجشنبه 15 اسد

انتخابات افغانستان کماکان در محور توجه روزنامه های کابل در آخرین روز هفته قرار دارد.

روزنامه هشت صبح اظهارات اخیر ملا سلام راکتی یکی از نامزدهای انتخابات افغانستان را مهم دیده که گفته است در صورت پیروزی، طالبان را مورد عفو قرار می دهد.

نویسنده هشت صبح این گونه عفو کردن ها را "بخشش های از کیسه خلیفه" خوانده و با لحنی شدیدی نوشته که همه نامزدها به نوعی تلاش دارند که "با خون مردم تجارت کنند".

نویسنده هشت صبح باور دارد که جنایات قابل بخشیدن نیست و روزی باید جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در یک دادگاه مردمی مجازات شوند.

روزنامه سروش ملت احتمال کاهش شرکت مردم در انتخابات را موضوع بحث خود قرار داده و نوشته به اشکال گوناگون عده ای تلاش دارند که افراد کمتری در انتخابات شرکت کنند.

به نظر نویسنده سروش ملت در روزهای اخیر روحیه مردم نسبت به برگزاری انتخابات آرام و امن به شدت کاهش یافته و این مساله به باور نویسنده سبب می شود که افراد کمتری به پای صندوق های رای بروند.

روزنامه ماندگار در موضع دفاع از دکتر عبدالله، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفته و در واکنش به نقدی که در یکی از رسانه های افغانستان به نشر رسیده و در آن ادعا شده است که دکتر عبدالله در صورت پیروزی در انتخابات، افغانستان را به گذشته می برد، نوشته است که حتی اگر ملا عمر (رهبر طالبان) هم در افغانستان قدرت را به دست گیرد این کشور به عقب برنخواهد گشت.

ماندگار چنین نقدهای را "غیرمسولانه" و از روی اغراض شخصی عنوان کرده که برخی ها به گمان نویسنده تلاش دارند به شخصیت سیاسی دکتر عبدالله آسیب برسانند.

روزنامه اراده امینت در افغانستان را به عنوان اصلی ترین چالش در برابر انتخابات مطرح کرده و به پرتاب راکت های اشاره کرده که اخیرا شهر کابل را آماج قرار دادند.

به نظر نویسنده اراده این موضوع زمانی به وقوع می پیوندد که یک روز پیش از آن وزارت داخله افغانستان ادعا کرده بود که هیچ گروهی قادر به مختل کردن روند انتخابات نیست.

نویسنده اراده به گونه جدی از مقام های امنیتی کشور می خواهد که با مساله تامین امینت انتخابات مسولانه برخورد کنند و "تهدیدهای دشمن" را ساده فکر نکنند.

روزنامه دولتی انیس به مسولیت رسانه ها در برابر انتخابات توجه کرده و عدم جانبداری رسانه ها را مهم ترین عامل اعتماد مردم به دیدگاه های آن ها دانسته است.

روزنامه از تمام رسانه ها خواسته تا با مواضع بی طرف و روشن مردم را در انتخاب شخص صالح برای ریاست جمهوری آینده کمک کنند.

مطالب مرتبط