روزنامه های کابل، چهارشنبه 11 سنبله

انتخابات افغانستان و نحوه رسیدگی به ادعای تقلب در آن، در روزنامه های امروز کابل نیز به بررسی گرفته شده است.

روزنامه هشت صبح عنوان یادداشت اصلی خود را به شکل کنایه آمیز به کنفرانس فرانسه اختصاص داده و نوشته "تقلب در افغانستان، رسیدگی در فرانسه."

نویسنده هشت صبح به این باور است که برگزاری چنین کنفرانس هایی نشان می دهد که کشورهای غربی به نهادهای افغانستان باور ندارند و به همین دلیل سعی می کنند مشکلات این کشور را با شیوه های خودشان حل و فصل کنند.

روزنامه نخست اظهارت همایون حمید زاده، سخنگوی رئیس جمهور کرزی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نوشته آقای حمیدزاده با این سخنان نشان داد که ضمن این که سخنگوی رئیس جمهوری است، سخنگوی دفتر انتخاباتی او نیز هست.

آقای حمیدزاده به تازگی گفته است که آقای کرزی برای تشکیل کابینه آینده زیر فشار خارجی ها عمل نمی کند.

روزنامه سروش ملت موضوع ایجاد دولت ائتلافی در افغانستان را مهم دیده که این روز ها در محافل سیاسی داخلی و خارجی به بحث داغی تبدیل شده است.

نویسنده سروش ملت ایجاد دولت ائتلافی را طرحی خارجی توصیف کرده که تنها می تواند منافع کشورهای ذیدخل را تامین کند.

سروش ملت در ادامه می نویسد که ایجاد هر نوع دولتی براساس طرح خارجی ها به زیان منافع ملی افغانستان است که سبب اختلاف و بحران در این کشور می شود.

هفته نامه مشارکت ملی به تلاش ها برای ایجاد نگرانی در میان مردم بدنبال اعلام نتایج قسمی شمارش آرا توجه کرده است.

به نظر هفته نامه مشارکت ملی آنانی که درک کرده اند که نتیجه انتخابات به نفع شان نیست، به ایجاد و گسترش این نگرانی ها می پردازند.

ظاهرا اشاره هفته نامه به سخنان دکتر عبدالله از رقبای مهم حامد کرزی در انتخابات دوم ریاست جمهوری است که از تقلب گسترده در انتخابات سخن گفته است.

روزنامه چراغ سخنان اخیر ژنرال مک کریستال، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان را مهم دیده که از تغییر در استراتژی آمریکا در این کشور خبر داده است.

به نظر نویسنده چراغ در هر استراتژی که برای افغانستان تدوین می شود باید ویژگی های ملی و فرهنگی این کشور در نظر گرفته شود تا احساسات مردم را تحریک نکند.

در همین حال روزنامه چراغ موضوع زمانبندی خروج نیروهای خارجی را هم از مسایل مهمی دانسته که در کاهش بدبینی ها نسبت به حضور این نیروها در میان مردم کمک می کند.